Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Иницијативи

Македонскиот институт за Европски студии на 17.11.2017 ја одржа првата работилница на која што студентите беа запознени со концептот на медиумска писменост и тоа теоретскиот наспроти практичнио модел и историската генеза на проблемот.

Исто така беа запознаени со меѓународно - правната регулација на ООН, Советот на Европа и документите на Европската унија. Беше разгледана и дебатирана Европската политика за медиумската писменост и тоа: институциите и Европска политика, како и имплементацијата на концептот односно компаративни аспекти во земјите членки. Предавачи беа: проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ, м-р Мартина Глигорова и проф. д-р Татјана Петрушевска.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk