Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Иницијативи

На втората работилница во организација на МИЕС на 27.11.2017 студентите учеа за техниките на креирање на политички спектакл или проблемите на современо пакување на политиката како и пресвртот во поимањето на on-line маркетингот во изборната кампања и тоа преку: е-mail; web-site; портали; блогови; news групи; инамички и статички банери; pop-up / pop under прозорци; rich media огласи; социјални мрежи;

Исто така беше дискутирано и за социјалните мрежи и современото поврзување на граѓаните со политиката. Како теми беа поставени: двосмерната комуникација; социјалните мрежи како платформа (и по изборите) за комуникација и граѓански дијалог; владата како жива, а не апстракна сила; менување на начинот и димензијата во која се води политиката; јавната расправа и дебата без ограничување на време и учесници, без посредство на новинар;

Студентите ги усвоија следниве вештини: сommunity manager; водење кампања во нови медиуми; tie break - одлучувачки гласови доколку линијата е тенка; Standard - нема сериозна кампања без on-line; Hibrid - најголем ефект се постигнува ако on-line активностите се пренесат во класичните медиуми. Предавачи беа м-р Мартина Глигорова, проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ и доц. д-р Христина Рунчева Тасев.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk