Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Медиумски објави

Во сред­но­то учи­ли­ште „Пе­ро На­ков“ во Ку­ма­но­во се одр­жа ме­ди­ум­ска ла­бо­ра­то­ри­ја што ја ор­га­ни­зи­ра­ше Ви­со­ка­та шко­ла за новинарс­тво и од­но­си со јав­но­ста во со­ра­бо­тка со вес­ни­кот „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“. Три­е­се­ти­на уче­ни­ци што учес­тву­ваа во лабораторија­та пра­ктич­но веж­баа но­ви­нар­ско пи­шу­ва­ње, да­ваа из­ја­ви за ло­кал­на­та те­ле­ви­зи­ја и учеа за но­ви­нар­ски­те професионал­ни стан­дар­ди.

Исто та­ка од стра­на на прет­став­ни­ци­те на Ви­со­ка­та шко­ла и од днев­ни­от вес­ник бе­ше ука­жа­но на опас­но­сти­те што дем­нат ко­га е во пра­ша­ње ви­сти­ни­то­то јав­но ин­фор­ми­ра­ње нас­про­ти лаж­ни­те ве­сти, про­па­ган­да­та и ма­ни­пу­ли­ра­ње­то со ве­сти­те.

Ва­кви­те ин­те­ра­ктив­ни сред­но­школ­ски ра­бо­тил­ни­ци за но­ви­нарс­тво се дел од про­е­ктот „Ко­а­ли­ци­ја за ме­ди­ум­ска пис­ме­ност“ што го ре­а­ли­зи­ра­ат шко­ла­та и „Ме­диа ди­вер­си­ти ин­сти­тут “ од Лон­дон. Овој три­го­ди­шен про­ект го фи­нан­си­ра Европ­ска­та Уни­ја.

Ж.В.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk