Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Медиумски објави

Александар Коциќ е професор по новинарство на Универзитетот Напиер во Единбург. Aктивен e уште и како новинар во информативната редакција на британското радио „Би-Би-Си“.

Александра Теменугова, раководител на студиска програма по новинарство на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, вели дека секој медиумски писмен граѓанин не ги сфаќа здраво за готово медиумските содржини, без разлика во која форма се, туку пред да ги „консумира“, критички ги анализира, ги толкува, ги проверува дали се точни и целосни.

„Албанско знаме закачено на граничниот премин Богородица“. Оваа вест, беше објавена заедно со оваа слика, направена наводно, на граничниот премин Богородица, на македонско-грчката граница, на која се гледа граничната табла на која е залепено албанското знаме. Во веста пишува дека на влезот во Македонија, од грчка страна, државниот грб на Македонија, е покриен со албанско знаме. Веста ја објавија неколку интернет портали, а потоа на своите интернет-страници ја објавија и некои традиционални медиуми. Но, неколку часа подоцна, стигна демант од македонското Министерство за внатрешни работи.

Во сред­но­то учи­ли­ште „Пе­ро На­ков“ во Ку­ма­но­во се одр­жа ме­ди­ум­ска ла­бо­ра­то­ри­ја што ја ор­га­ни­зи­ра­ше Ви­со­ка­та шко­ла за новинарс­тво и од­но­си со јав­но­ста во со­ра­бо­тка со вес­ни­кот „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“. Три­е­се­ти­на уче­ни­ци што учес­тву­ваа во лабораторија­та пра­ктич­но веж­баа но­ви­нар­ско пи­шу­ва­ње, да­ваа из­ја­ви за ло­кал­на­та те­ле­ви­зи­ја и учеа за но­ви­нар­ски­те професионал­ни стан­дар­ди.

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, во партнерство со Институтот за различности од Лондон и дневниот весник „Нова Македонија“, ја организира конференцијата „Медиумската писменост во Македонија: во или надвор од образованието“. На конференцијата се дискутираше дали и колку е присутна медиумската писменост во нашиот образовен систем во однос на неодамна усвоената Сеопфатна стратегија за образованието 2018-2025 и тековните реформи на Министерството за образование и наука.

На образованието му се потребни итни и темелни реформи.Медиумската писменост во образовните установи во Македонија, речиси и да не постои. Дополнително  потребна е  едукација  за младите  за лесно  да ги препознаат лажните информации кои секојдневно  се сервираат на јавноста-ова се заклучоците на конференцијата за медиумската писменост во земјава.

За медиумската писменост во образовниот систем во однос на неодамна усвоената Сеопфатна стратегија за образованието 2018-2025 и тековните реформи на Министерството за образование и наука ќе се дискутира денеска на конференцијата „Медиумската писменост во Македонија: во или вон образованието“.

За медиумската писменост во образовниот систем во однос на неодамна усвоената Сеопфатна стратегија за образованието 2018-2025 и тековните реформи на Министерството за образование и наука ќе се дискутира денеска на конференцијата „Медиумската писменост во Македонија: во или вон образованието“.

За медиумската писменост во образовниот систем во однос на неодамна усвоената Сеопфатна стратегија за образованието 2018-2025 и тековните реформи на Министерството за образование и наука ќе се дискутира денеска на конференцијата „Медиумската писменост во Македонија: во или вон образованието“.

За медиумската писменост во образовниот систем во однос на неодамна усвоената Сеопфатна стратегија за образованието 2018-2025 и тековните реформи на Министерството за образование и наука ќе се дискутира денеска на конференцијата „Медиумската писменост во Македонија: во или вон образованието“.

На полето на медиумска писменост во образованието се работи, но недоволно и несистематски, беше заклучокот од конференцијата со наслов „Медиумската писменост во Македонија: во или вон образованието“, која се одржа во Скопје во организација на Високата школа за новинарство и односи со јавноста, пишува Мета.

На полето на медиумска писменост во образованието се работи, но недоволно и несистематски, беше заклучокот од конференцијата со наслов „Медиумската писменост во Македонија: во или вон образованието“, која се одржа денес во Скопје во организација на Високата школа за новинарство и односи со јавноста.

Училиштето е клучна институција за унапредување на медиумската писменост. Едукација е потребна со цел младите да знаат да ги препознаваат и да се справуваат со манипулациите и лажните вести со кои е преплавен медиумски простор, во светот ама и во земјава. Пристапот до илјадници ресурси на интернет, носат нови ризици. Проблем е и што дел од наставните програми не се изменети од 2001-2002 година. На конференција „Медиумската писменост во Македонија: во или вон образованието“ учесниците подвлекоа дека потребно е да се ревидира содржината во учебниците, со активно учество на министерството за образование и наука. Големи надежи се полагаат на неодамна усвоената Стратегија за образование 2018-2025 година.

Медиумската писменост во образованието во Македонија не е организирана во концепт туку постои во сегменти, во содржини од предметите по мајчин јазик или социологија кои се однесуваат на општи поими за медиумите. Едукацијата на учениците е сведена на ентузијазмот на некои наставници кои и самите за оваа област учеле неформално и најчесто преку обуки од граѓанскиот сектор.

Медиумската писменост во образованието во Македонија не е организирана во концепт туку постои во сегменти, во содржини од предметите по мајчин јазик или социологија кои се однесуваат на општи поими за медиумите. Едукацијата на учениците е сведена на ентузијазмот на некои наставници кои и самите за оваа област учеле неформално и најчесто преку обуки од граѓанскиот сектор.

Преку анимирани спотови неколку институции ќе спроведат проект кој ќе одговори како критички да се оценуваат новинарските содржини. Преку проектот ќе се обезбедат и информации за правата на детето...

Феномените лажни вести и пост-вистини, кои ги одбележаа последните две години, како и се поголемиот број сатирични и измислени текстови, дизајнирани да изгледаат како редовни вести, ја вратија во фокусот важноста на медиумската писменост, како најдоброто оружје кое го имаме на располагање за борба против ширењето и подложноста на лажни содржини на интернет.

WorldPoliticus.com ili DonaldTrumpNews.co dvije su od blizu 140 stranica napravljenih u makedonskom gradu Velesu tokom posljednje predizborne kampanje u Americi. Na ovim stranicama se objavljuju lažne vijesti o Donaldu Trumpu. Mlade Makedonce koji stoje iza svih tih stranica uopće ne zanima Trump, oni imaju isključivo ekonomske motive pa na lažnim vijestima zarađuju ogroman novac.

Еднодневна обука за новинарите од североисточниот регион се одржа денеска во рамките на проектот „Инклузија преку медиуми“ во организација на здружението за промоција  и развој на инклузивно општество „Инклузива“ од Куманово. Целта на проектот е да се зголеми учеството на лицата со попреченост  во локалната заедница со подобрување на нивинте вештини  за медиумска писменост преку обуки во  инклузивни групи и директно учество во серијал на емисии на пет различни теми, тема социјална заштита, здравство, образование, вработување и дискриминација.

Со напливот на лажни вести и пропаганда, расте потребата од медиумски писмени ученици, кои критички ќе ги оценуваат медиумските содржини. Ќе знаат да анализираат што им сервираат медиумите, како е „спакувано“ тоа, да препознаат спинови и тенденциозност, а притоа и како да ги искористат медиумите за да учествуваат во јавната сфера. Со медиумски описменети граѓани помала е шансата за „провев“ на манипулации и неетичко новинарство, меѓутоа, искуствата покажуваат дека Македонија доста стагнира со медиумската писменост, која е недоволно вклучена во формалното образование.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk